محمد سمیع زاده نیکو و کشف ماده ای که حافظه دارد ! + فیلم